Publicatiedatum: 08-01-2019

Nieuws

Handvatten om signalen van zorgfraude effectief op te pakken

Eind december publiceerde Team Zorg geactualiseerde versies van de risico-indicatoren bij een persoonsgebonden budget (pgb) en bij Zorg in Natura (ZiN). Om ook de signalering per gemeentelijke afdeling te inspireren, gaan de genoemde lijsten vergezeld van zogeheten risico-signaleringskaarten.

Die helpen overigens niet alleen de individuele afdelingen, maar bevorderen ook de contacten tussen de verschillende disciplines.

Evaluatie gebruik indicatoren

Samen met het Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ) evalueerde Team Zorg eind vorig jaar het gebruik van de indicatoren door gemeenten. Aan de hand van gesprekken met toezichthouders en zorgconsulenten zijn de lijsten aangepast aan de praktijk.

Uit deze gesprekken kwam ook naar voren dat collega’s die elkaar kunnen helpen elkaar soms niet kennen en dat medewerkers in de toegang niet altijd voldoende fraudealert zijn. De risico-signaleringskaarten kunnen helpen bij het ondervangen van deze problemen.

De signaleringskaarten: toeleiding, administratie & contractbeheer

Team Zorg en het IKZ stelden kaarten op voor verschillende disciplines. Op deze kaarten vindt u de meest voorkomende signalen per onderdeel. Denk aan het alleen met de cliënt kunnen spreken in het bijzijn van de zorgverlener bij de toeleiding of een zorgaanbieder die meerdere keren weigert om aanvullende gegevens te verstrekken bij de administratie. Ook heeft u op de kaarten ruimte om de contactgegevens van de 'dienstdoende' toezichthouder te noteren.

Naast signalen bevatten de kaarten ook momenten waarop deze toezichthouder een bijdrage kan leveren. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het starten van de onderhandelingen met een nieuwe zorgaanbieder door contractbeheer.

Actualisatie risico-indicatoren pgb en ZiN

In de lijsten met risico-indicatoren pgb en ZiN zijn nieuwe indicatoren toegevoegd en andere aangescherpt. Zo zijn beide lijsten aangevuld met de indicator 'Bij doorvragen reageert de zorgaanbieder boos, agressief, dreigend of intimiderend'. Een voorbeeld van een aanscherping is de indicator 'De cliënt ontvangt rekeningen voor zorg die inclusief is' op de ZiN-lijst. In de oude situatie was dit 'Intramurale cliënt heeft aanvullende rekening ontvangen van de zorgaanbieder voor zorg die inclusief is'.

Kortom, geactualiseerde versies van de lijsten met risico-indicatoren én nieuwe risico-signaleringskaarten om het nieuwe jaar fris mee van start te gaan. Deze documenten zijn beschikbaar voor gemeenten die een handhavingsabonnement hebben afgesloten bij VNG KCHN. Heeft u dat niet, neem dan contact op met uw regioadviseur.