Publicatiedatum: 08-02-2019

Nieuws

Het Programma Sociaal Domein wijst u op een stappenplan voor het delen van gegevens

Welke gegevens over mensen mag u delen zonder hun privacy te schenden? Gemeenten, het Rijk en organisaties in het sociaal domein stellen zich regelmatig deze vraag. Voor het delen van gegevens is een juridische grondslag een voorwaarde. Maar hoe weet u of die er is? Dat is mede afhankelijk van welke taak uw organisatie uitvoert en het doel en noodzaak van de gegevens die u wilt delen.

Het traject Uitwisseling persoonsgegevens en privacy (UPP) – onderdeel van het Programma Sociaal Domein – wijst u op het hier kort beschreven stappenplan.

Stap 1: Wat zijn uw (wettelijke) taken en werkzaamheden?

Bepaal in het kader van welke (wettelijke) taak uw organisatie werkzaamheden verricht. Vanuit welke taak betrekt u de partners bij een casus? Begin altijd bij de inhoud van uw werk. Duidelijk moet zijn waar u bepaalde gegevens voor nodig heeft.

Stap 2: welke activiteiten en doelen komen voort uit uw (wettelijke) taak?

Bepaal het doel waarvoor u de gegevens nodig heeft. Wees zo concreet mogelijk. Het doel: 'ik probeer mensen aan werk te helpen' is te algemeen. Koppelen van het doel aan de stap in het werkproces maakt het al een stuk concreter. Gaat het om een eerste aanmelding van iemand met een hulpvraag? Dan hoeft u nog niet veel gegevens te verwerken. Heeft u de hulpvraag in beeld en staat u voor de vraag 'welke partijen zijn nodig om tot een goede oplossing te komen?' Dan is het logisch dat u meer informatie verwerkt.

Stap 3: wat zijn de noodzakelijke gegevens per doel?

Bepaal vervolgens welke gegevens nodig zijn voor het doel en stel vast bij welke ketenpartner u de gegevens kan opvragen. Welke taak en rol heeft die organisatie en waarom stelt u die vraag aan hen? "Een belangrijk principe uit de privacy wet- en regelgeving is dat je niet meer gegevens verwerkt dan noodzakelijk", aldus Léon Sonnenschein, teamleider Uitwisseling persoonsgegevens en privacy (UPP) bij het Programma Sociaal Domein. "Door de noodzakelijke gegevens te koppelen aan het concrete doel, kunt u dat beter beoordelen."

Stap 4: wat is de juridische onderbouwing van gegevensuitwisseling?

Na het doorlopen van de eerste drie stappen, volgt (pas) het juridische deel. De eerste juridische vraag luidt: welke grondslag van de AVG is van toepassing voor mijn werk? Als u weet welke (wettelijke) taak je uitvoert, is het antwoord hierop eenvoudig.

Stap 5: hoe zit het met het beroepsgeheim?

Hoe vraag ik gegevens aan iemand die een beroepsgeheim heeft: een medicus of (jeugd) hulpverlener? In zo’n geval is altijd toestemming nodig van de betrokkene om gegevens te delen. Sonnenschein: "Vaak is die toestemming dan geen probleem. Mensen willen graag goede hulp." Een andere veelvoorkomende vraag: mag de gemeente bijzondere gegevens verwerken over gezondheid, religie, of strafrechtelijke gegevens? Als het gaat om toeleiding en hulpverlening in het sociaal domein heeft de wetgever wel geregeld dat medewerkers en hulpverleners de gezondheidsgegevens mogen verwerken. Mits die gegevens nodig zijn om hun taken goed uit te voeren.

Tot slot

"Dit stappenplan helpt om taak, doel en noodzaak van het delen van gegevens in beeld te krijgen", besluit Sonnenschein. "Pas dan volgt de vraag: mogen we de gegevens delen? Die vraag kunt u vervolgens aan een jurist voorleggen. Regelmatig blijkt gaandeweg dat het mogelijk is om mensen de juiste zorg te bieden, zonder dat hun privacy in het geding is. Of dat het privacyvraagstuk beperkt is. De privacyjurist hoeft er dan niet meer aan te pas te komen."

Het hierboven kort beschreven stappenplan is ontwikkeld door Eric Schreuders van Net2Legal. Voor het sociaal- en veiligheidsdomein in samenwerking met Leon Sonnenschein. Net2Legal publiceert voor de zomer met een uitgebreide beschrijving van het stappenplan.

Bron: Programma Sociaal Domein

Training gegevensuitwisseling bij tegengaan fraude Wmo en Jeugdwet

Meer weten over het uitwisselen van gegevens uitwisselen bij het tegengaan van fraude in het sociaal domein? En wat de gevolgen van de AVG zijn voor uw praktijk? Volg dan de eendaagse training 'Gegevensuitwisseling bij tegengaan fraude Wmo en Jeugdwet' van VNG KCHN. Na de training kunt u direct verwantwoord aan de slag met het uitwisselen van gegevens.