Vragen en antwoorden

Nee, dat is niet het geval. Naleving is veel breder en richt zich bijvoorbeeld ook op goede communicatie met burgers over diensten en producten (met name in het sociaal domein). Het is hierbij van belang om helder te zijn over de voorwaarden voor diensten. Pas als dat niet leidt tot het voorkomen van (bewuste of onbewuste) regelovertreding, kan worden opgetreden en zo nodig gesanctioneerd. Hierbij zoekt de gemeente de samenwerking met partners in de (SUWI-)keten.

Recreatieterreinen worden regelmatig gebruikt voor onder andere huisvesting van illegaal verblijvende personen, personen die bewust de anonimiteit zoeken vanwege regelovertredend gedrag en mensen die eigenlijk zorg nodig hebben, maar de weg er naartoe niet kunnen of willen vinden. Door samen met ketenpartners de situatie op een recreatieterrein te analyseren en zo nodig te interveniëren, kunnen ongewenste situaties worden aangepakt en kan gericht hulp worden geboden aan hen die dat nodig hebben. Zo worden afgegleden terreinen weer beschikbaar gemaakt voor het oorspronkelijk doel: recreatie.

De Algemene verordening gegevensbescherming is al van kracht sinds 2016. Per 25 mei 2018 treedt de AVG in de plaats van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). In beginsel veranderen 'de eisen voor verwerking van persoonsgegevens' dan niet. De verwerking moest al en moet ook vanaf 25 mei, proportioneel en niet eenvoudiger op andere wijze uitvoerbaar zijn. Iedere verwerkingsverantwoordelijke moet beschrijven waarom en hoe de gegevens worden verwerkt. De burger moet, net als onder de WBP, op de hoogte gesteld worden. De boetes bij het niet naleven zijn hoog en kunnen oplopen tot 20 miljoen euro. Zulke hoge boetes worden echter enkel opgelegd als u ernstig in gebreke bent gebleven.

Burgerzaken (BZ) is de spil in een aantal belangrijke gemeentelijke processen. Zo beheert BZ de Basisregistratie Personen (BRP). De BRP is de (verplichte) bron voor bijvoorbeeld de verstrekking van uitkeringen, zoals bijstand. Burgerzaken is ook de instantie die paspoorten verstrekt. Het is gewenst dat de BZ-medewerker zich bewust is van de risico’s voor het (te) snel verstrekken van identiteitsbewijzen voor de verstrekking van uitkeringen en toeslagen. Door regelmatig contact te onderhouden en kennis te nemen van elkaars werkprocessen - en de daarmee gepaard gaande risico’s - is aan te bevelen. Aansluiting bij een project als Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) kan helpen.

Het delen van informatie door instanties die een rol spelen in hulpverlening (inkomen, psychische hulp, woonzorg, recht op toeslagen et cetera) kan een beter beeld geven van wat zich daadwerkelijk afspeelt achter een voordeur. Outreachend werken (huisbezoek) en alertheid op signalen van andersoortige problematiek dan die in het eigen werkveld, helpt om probleemgevallen duurzaam te ondersteunen.