Publicatiedatum: 14-03-2019

Nieuws

Vitale vakantieparken Vechtdal start met pilots op 5 parken

De gemeenten in het Vechtdal gaan op 5 vakantieparken aan de slag om de vitaliteit van de parken te verbeteren. Op deze vakantieparken blijft het recreatief gebruik achter. Daarom doen de parken mee aan de pilot van het project Vitale Vakantieparken. In de pilot wordt verkend welke verbeteringen nodig zijn om de parken vitaal en toekomstbestendig te maken.

De vrijetijdssector is een belangrijke economische pijler binnen het Vechtdal. Uit het in 2017 uitgevoerde vitaliteitsonderzoek blijkt ook dat de verblijfsrecreatieve sector in het Vechtdal een uitstekende gezonde basis heeft.

Investeren

Hoewel het merendeel van de vakantieparken een hoge kwaliteit heeft, is er een kleine groep van 17 vakantieparken waar het recreatief gebruik achterblijft. Deze parken moeten keuzes maken voor de toekomst: investeren in recreatie of verkennen welke andere kansen en mogelijkheden er liggen.

Inventarisatie

Om meer inzicht te krijgen in de situatie op de vakantieparken waar recreatief gebruik achterblijft, hebben de gemeenten de situatie nader in beeld gebracht. Eind 2018 is op 11 parken geïnventariseerd welke verschillende groepen mensen op deze parken verblijven en wat hun achtergrond en situatie is. De uitkomsten van de inventarisatie bevestigen dat 47% van de vakantiehuisjes op deze parken niet recreatief gebruikt wordt. Circa 35% van de accommodaties op de betreffende parken wordt permanent bewoond. Voorzichtige inschatting is dat het rond de 2.000 personen gaat die permanent in een recreatiewoning verblijven, waarvan het grootste deel uit de regio komt. Ruim 10% van de huisjes wordt tijdelijk bewoond door mensen die om verschillende redenen geen andere huisvesting hebben of in de regio werken.

Pilotparken

Op basis van de uitkomsten van de inventarisatie gaan de Vechtdalgemeenten met 5 parken concreet aan de slag gaan in de vorm van een pilot. Deze parken zien zelf ook kansen om de kwaliteit en vitaliteit op hun park te verbeteren en willen daarom meedoen. In de pilot gaan gemeenten en de parken nog beter in kaart brengen wat er precies speelt, waar kansen liggen en wat dat betekent voor de betrokkenen. Dat gebeurt in sessies samen met de parkeigenaren, bewoners en eigenaren van de vakantiehuisjes, maar ook partijen als woningcorporaties, maatschappelijke organisaties en werkgevers doen mee.

Bron: Gemeente Zwolle

Multidisciplinair optreden

Heeft u in uw gemeente problemen op recreatieterreinen? VNG KCHN kan u, samen met ketenpartners, helpen met de aanpak van deze problemen via een Interventieteamproject. Niet alleen repressief optreden is hierbij aan de orde. Lees meer hierover bij Recreatieterreinen of vraag een adviesgesprek aan met een regioadviseur van het team Multidisciplinair Handhaven.