Teamleider Peter Knoops over het Peelland Interventie Team | Interview

Dit document is actueel.

Laatste wijziging: 17-10-2018

Sinds januari 2017 wordt overlast en complexe handhavingsproblematiek in de Peel succesvol aangepakt door het Peelland Interventieteam (PIT).

Andere gemeenten kunnen hun voordeel doen met deze werkwijze. Reden voor een vraaggesprek met Peter Knoops, teamleider van het PIT, over het hoe en wat van het PIT.

Waarom is het Peelland Interventieteam destijds opgericht?

"De gezamenlijke aanpak van het PIT komt voort uit het Helmond Interventieteam (HIT). Dit is zo’n 12 jaar geleden opgericht om gezamenlijk problemen op te lossen in een wijk die gerevitaliseerd werd. Het project is uitgegroeid tot een structureel team, want we zagen dat het samenwerken loonde. Ook sloten zich steeds meer organisaties aan. Want als je samenwerkt bereik je meer dan alleen. Daarvoor is het wel nodig dat iedereen zijn eigen agenda even los laat en gaat denken vanuit de gezamenlijke agenda. Maar je moet niet uit het oog verliezen dat iedereen ook nog een afzonderlijke agenda heeft, die op de een of andere manier gediend moet worden. En dat was vooral mijn rol.

Met de ophanden zijn de reorganisatie van politie ben ik gaan lobbyen of de andere gemeenten ook wat voelden voor de werkwijze van het HIT. Problemen met slecht gehuisveste arbeidsmigranten bij een aspergeboerin in Someren vormden een aanleiding om de HIT-werkwijze te kopiëren naar de andere 5 gemeenten, puur op het thema arbeidsmigranten. Een jaar lang hebben we keihard gewerkt in het project arbeidsmigranten, dat werd ondersteund door het RCF (in de persoon van VNG KCHN-adviseur Daan Ebeling Koning). Het RCF bood, met het LSI-convenant, de mogelijkheid om informatie uit te wisselen tussen de verschillende organisaties en zorgde dat er ‘handen aan het bed’ kwamen.

Het werd een succes en aan het eind van het project (20 oktober 2016) hebben de 6 burgemeesters, de politie, de veiligheidsregio en uitvoeringsorganisatie Senzer een nieuw convenant ondertekend. Hiermee werden het HIT en het Peellandse arbeidsmigrantenproject geïntegreerd in het Peelland Interventieteam, dat vanaf 1 januari 2017 operationeel is."

Wat is de aanpak van het PIT en welke partners zijn erbij betrokken?

"Het PIT ziet toe op overlast en complexe handhavingsproblematiek en is inmiddels ook een middel in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit. Dit werkt omdat het team het volgende doet:

  • Controleren op wet en regels
  • Normen stellen
  • Barrières opwerpen
  • Komen tot duurzame oplossingen (we denken in effect). Naast het repressieve betrekken we ook Zorg en Welzijn erbij. Soms moet je er voor kiezen om niet te handhaven en op een andere manier de situatie te normaliseren.

Inmiddels is het PIT uitgegroeid tot een netwerkorganisatie bestaande uit  20 organisaties: de 6 gemeenten, politie, veiligheidsregio, Senzer, UWV, inspectie SZW, Belastingdienst, NVWA, Enexis, Douane, Defensie, GGD, Omgevingsdienst, BSOB (Belastingsamenwerking Oost-Brabant), ODZOB. Binnen deze samenwerking heb je vooral mensen nodig die de meerwaarde van integraal werken zien; dat samenwerken meer biedt dan wanneer je het alleen doet. Zonder deze mensen is elk convenant gedoemd te mislukken.

De ene week voert het PIT acties uit (soms klein, soms groot) en de andere week hebben we overleg. Dit alles staat gepland voor het hele jaar, maar we zijn flexibel in welke acties we ondernemen. Er lopen allerlei projecten waarbij de werkwijze en regie hetzelfde is, maar waarbij de samenstelling van deelnemende organisaties steeds verandert. Bij een project sluiten alleen die organisaties aan die voor het project nodig zijn. We kunnen snel schakelen tussen de organisaties, want binnen alle organisaties is er een vast contact gelieerd aan het PIT.

Het PIT werkt signaalgestuurd, maar op een aantal thema’s ook themagestuurd. Onder andere op de thema’s buitengebied, horeca, woonwagenlocaties, industrieterrein, overlast, arbeidsmigranten en milieu.

Door de samenwerking begrijpen de organisaties beter hoe de ander werkt. Daarmee vergroot je je controlecapaciteit met 120%. Zaken die niet goed (lijken te) zijn, worden veel sneller gemeld bij de instantie die er wat mee kan."

Wat heeft het PIT, nu bijna 2 jaar  na de oprichting, gebracht?

"Vorig jaar hebben we 110 adressen bezocht en daar 27 projecten gedraaid. Hiervan kreeg 1 onlangs uitgebreid aandacht in het Eindhovens Dagblad. De inzet was bijstandsfraude, maar we kwamen ook andere praktijken tegen. Zo werden er bijvoorbeeld 32 wapens gevonden. Na deze vondst werden verschillende handhavingstrajecten ingezet: een gebouw is onbewoonbaar verklaard, er is adresfraude opgespoord, een bijstandsuitkering werd stop gezet, er is een huurovereenkomst ontbonden, de man moet 113.000 euro terug betalen en allerlei zaken zijn opgeruimd. Het PIT heeft niet voor niets het credo 'van de plint tot het plafon'. Overal waar we actie voeren kijken we naar alle aspecten die krom zijn. Vervolgens proberen we deze zaken met elkaar zo goed mogelijk integraal recht te krijgen.

De kracht van het PIT: Liever 5 zaken goed, dan 10 half. Eerst informatie verzamelen en op basis van de informatie bekijken waar onze inzet het hardst nodig is. Daarop zetten we vol in. We doen echter nooit aan overkill. Bij een actie komen we altijd in de smalste bezetting. Feit is wel: als je iets aanpakt, dan moet je ook doorpakken en het afwerken. Want als mensen wel zien dat je er bent en er is een jaar later nog niets veranderd, dan boet je in aan geloofwaardigheid. Als je doorpakt en de zaken oplost bereik je dat de nalevingsbereidheid vergroot en men meer vertrouwen in de overheid krijgt."

Zijn er ook leerpunten voor de toekomst?

"Er zijn 2 belangrijke leerpunten:

  1. Inzien dat de zaken die je samen oppakt bij de afzonderlijke organisaties bovenop de stapel moeten komen. Het is een integraal proces, waarbij je op elkaar moet wachten. Een PIT-zaak moet automatisch bij alle organisaties een zaak met hoge prioriteit worden.
  2. Er moet voldoende capaciteit zijn, ook in de opvolging. In de PIT-evaluatie wordt hiervoor wel en mooie metafoor gebruikt: 'Eerst de bodem van de pizza maken en daarna pas beleggen'. Je kunt van alles ophalen in toezichtsfeer, maar als er geen (juridische) opvolging is dan stokt het proces. In 2017 was deze capaciteit niet in de handhavingsuitvoeringsprogramma’s opgenomen, maar in 2018 gelukkig wel.

Het streven is om in de andere 8 Oost-Brabantse basisteams ook met een PIT-achtig initiatief te starten. VNG KCHN kan gemeenten hierbij helpen. Want, los van de expertise die VNG KCHN biedt, kan zij gemeenten laten zien wat je als (kleine) gemeente hebt aan samenwerken met andere overheden. Je moet hierbij het juiste middel hebben om informatie met elkaar te mogen delen en de volgende stap te maken. VNG KCHN heeft dat middel in handen met het LSI-convenant, en daarom is het goud waard."

Organisatie

VNG KCHN