Meer grip op vakantieparken | Handreiking

Dit document is actueel.

Laatste wijziging: 24-01-2019

Gemeenten, provincies en samenwerkende partners die zich met vakantieparken bezig houden, zijn zich er in toenemende mate van bewust dat een proactieve benadering noodzakelijk is om problemen tegen te gaan én te voorkomen. De afgelopen jaren zijn hier door het land ervaringen mee opgedaan. Andere gemeenten willen hier graag van leren, er is veel behoefte aan het delen van informatie, tips en ervaringen. De kennis is gebundeld in deze handreiking. De handreiking biedt gemeenten diverse handelingsperspectieven om het beleid ten aanzien van vakantieparken vorm te geven.

Verschillende stappen

In enkele stappen schetst de handreiking de relevante proceselementen en thematische instrumenten:

  • Inzicht in de situatie: Weet wat er op en rond vakantieparken speelt, bundel gegevens en deel deze met de relevante samenwerkingspartners, en zo mogelijk de buitenwereld.
  • Het opstellen van een visie met een toekomstperspectief, ambities en prioriteiten van gemeenten voor vakantieparken. Een standaard-recept bestaat niet, per locatie is maatwerk nodig.
  • Om het verschil te kunnen maken is een goede procesorganisatie cruciaal: intern binnen de gemeente, in samenwerking met lokale partners en vervolgens ook op regionaal niveau.

Ten slotte heeft de gemeente keuze uit een groot aantal instrumenten vanuit verschillende thematische invalshoeken. De handreiking schetst op gebied van de juridische instrumenten, economische stimulering, ruimtelijke ingrepen, veiligheid, de sociale opgave en wonen de relevante wettelijke kaders, handelingsperspectieven en ervaringen. De praktijk is in Nederland nog volop in ontwikkeling en dit onderdeel zal daarom doorlopend worden aangevuld met nieuwe kennis.

Verzoek

Op verzoek van haar leden heeft de VNG het op zich genomen om de kennisoverdracht rondom vakantieparken te organiseren. Dit komt mede voort uit betrokkenheid bij het optekenen van de lessen vanuit de aanpak van Fort Oranje door de gemeente Zundert. Daarnaast zijn de opgaven op en rond vakantieparken benoemd in het Interbestuurlijk Programma (IBP) waaraan het Rijk, gemeenten en provincies zich hebben gecommitteerd. Dit heeft geresulteerd in de Actie-agenda Vakantieparken 2018-2020.