Dichtbij en daadkrachtig | Greenpaper

Dit document behoort tot het archief van de kennisbank, verloopdatum 14-05-2019

Laatste wijziging: 15-05-2018

Greenpaper toezicht en handhaving in het sociaal domein

De greenpaper 'Dichtbij en daadkrachtig' heeft als doel het gesprek te faciliteren omtrent toezicht en handhaving in het sociaal domein.

Uit onderzoek en gesprekken met zowel ambtenaren als bestuurders komen 2 uitdagingen naar voren:

  1. Zorgen voor dienstverlening vanuit het perspectief van de klant. Er ontstaat nu verwarring bij zowel de medewerkers van de gemeenten als bij de klant door het verschillend beoordelen van casussen. Als oplossingsrichting wordt het idee van inclusieve dienstverlening geïntroduceerd, waarbij handhaving onderdeel is van de dienstverlening en de normen en werkwijzen duidelijk zijn voor alle betrokkenen.
  2. Gezamenlijk daadkrachtig optreden, want er wordt nog te weinig verbinding gelegd binnen het sociaal domein enerzijds en tussen het sociaal domein en het fysiek domein en openbare orde en veiligheid anderzijds. Het versterken van integrale handhaving wordt gepresenteerd als oplossing.

Aan de hand van de geschetste uitdagingen spreekt VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving de komende tijd bestuurders, managers, beleidsmakers (van gemeenten en van de ministeries van SZW, VWS, BZK en OCW), uitvoerders (klantmanagers, consulenten en handhavers) en ketenpartners over wat er nodig is om de gewenste ontwikkelingen in gang te zetten of te houden. Vervolgstappen en concrete beleidsopties verwerken we in een whitepaper die later dit jaar gepubliceerd wordt.