1 jaar met PIT | Evaluatie PIT-convenant 2017

Dit document behoort tot het archief van de kennisbank, verloopdatum 31-03-2019

Laatste wijziging: 31-03-2018

Het PIT is in korte tijd uitgegroeid tot een succesvolle werkwijze in de aanpak van complexe bestuurlijke handhavingsproblematiek. Het PIT wordt in Oost-Brabant gezien als 'best practice' en daarmee een voorbeeld voor gemeenten in andere basisteams.

Achtergrond

In oktober 2016 is het PIT-convenant, een convenant over integrale overheidshandhaving, afgesloten tussen de 6 Peelgemeenten, politie Oost-Brabant, Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) en Senzer. Doelstelling van de samenwerking is gericht op het integraal uitoefenen van toezicht op en handhaving van wettelijke en lokale regelgeving, het voorkomen en signaleren van strafbare feiten en het handhaven van de openbare orde en veiligheid, ieder op basis van eigen toegekende wettelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Conclusie

Uit de evaluatie komt naar voren dat deze doelstelling is gehaald. Door focus op toezicht en handhaving en daarmee op 'doe-kracht' is het PIT op meerdere fronten van meerwaarde:

  • Zichtbaarheid van de overheid neemt toe;
  • Vertrouwen in de overheid neemt toe;
  • Complexe handhavingsproblematiek wordt integraal opgepakt;
  • Er worden grenzen gesteld en barrières opgeworpen voor ondermijning.

Alle convenantpartners spreken van een effectieve aanpak die sterk voorziet in een behoefte. Er is geloof in het proces en daarmee veel draagvlak voor continuering van deze integrale werkwijze. De convenantpartners in het PIT werken al naar gelang casus of project samen met uiteenlopende partners (bv. GGD, NVWA, Belastingdienst en Omgevingsdienst). Uit de evaluatie blijkt dat samenwerking met deze niet-convenantpartners goed verloopt en er geen aanleiding is om ze structureel bij het PIT-team c.q. convenant te laten aansluiten.

Aandachtspunt

Belangrijkste aandachtspunt voor het PIT is de capaciteit die door de deelnemende organisaties moet worden geleverd om de benodigde follow-up na acties waar te maken. Dit punt betreft vooral de gemeenten die de juridische afhandeling die uit de acties voortkomt moeilijk bijbenen.