Recreatieterreinen

Het is aangetoond dat er op recreatieterreinen steeds meer ongewenste situaties en regelovertredingen voorkomen. Ondanks diverse inspanningen vanuit individuele gemeenten om meer greep op de situatie te krijgen, blijkt het bijzonder lastig om deze onder controle te brengen en te houden.

De interventies in de afgelopen jaren zijn met name gefragmenteerd, door individuele handhavende diensten uitgevoerd. Dit is niet optimaal als je weet dat het juist bleek te gaan om complexe en samenhangende problematiek op de terreinen. De sociale, fiscale en arbeidsmarkt gerelateerde misstanden, in samenhang met leefbaarheids- en openbare ordeproblemen, vragen om een afgestemde aanpak. Hierbij biedt het gemeentelijk handhavingspalet alléén onvoldoende mogelijkheden. Samenwerking tussen alle betrokken verantwoordelijke diensten, zoals de Belastingdienst, UWV, Politie, tezamen met gemeentelijke diensten, leidt tot betere en meer duurzame oplossingen.

Meerwaarde van optreden in multidisciplinair verband

Door geen of een onjuiste verblijfsregistratie ontstaat een onduidelijk beeld over de woonsituatie van hen die op een recreatieterrein verblijven. De woonsituatie is een bron voor toekenning van rechten en dus risico gevend op bijvoorbeeld:

  • ongeoorloofd (soms permanent) verblijf; 
  • overbewoning, met daardoor woonoverlast;
  • het onjuist verstrekken van toeslagen en/ of uitkeringen;  
  • het ten onrechte opbouwen van rechten van bepaalde volksverzekeringen.

Het zijn zomaar wat voorbeelden van eerder aangetoonde ongewenste situaties. Door samen te werken zijn de partners beter in staat overtreders te identificeren en aan te pakken.

Hoe ziet die samenwerking eruit?

De problematiek op recreatieterreinen leent zich goed voor aanpak via een Interventieteamproject. In een interventieteamproject mogen samenwerkingspartners hun signalen en gegevensbestanden wettelijk koppelen, om zo beter te kunnen analyseren waar risico’s zitten en wat de ernst en omvang van de situatie is. Na identificatie van de problemen treden medewerkers van de partnerorganisaties samen op. Niet alleen repressief optreden is hierbij aan de orde. De samenwerkingsaanpak kan ook preventief werken (door voorlichting bijvoorbeeld) en de behoefte aan zorg zichtbaar maken, voor hen die dat niet zelfstandig weten aan te spreken. Dit past bij de zorgtaken van een gemeente en voorkomt verder afglijden.

Projectmatig samenwerken loont!

Een interventieteamproject vereist commitment, van het gemeentebestuur, van afdelingsmanagement en van samenwerkingspartners. Inzet van voldoende capaciteit is een absolute voorwaarde. Ervaring leert dat het beschikbaar maken van capaciteit de moeite loont. De effecten van rechtmatigheidsherstel en zorgverlening leveren veel meer op, voor de gemeente én voor de partners!

Projectmatig werken leidt tot afgebakende acties in tijd en inspanning. Samenhangende projectcommunicatie kan zorgen voor preventieve effecten en voor herkenning en acceptatievergroting bij de doelgroep én de samenleving.

Interventieteamprojecten op recreatieterreinen leiden vaak tot 1 of enkele interventiedagen, gevolgd door verwerking van de aangetroffen situaties. De totale doorlooptijd zal veelal de 12 maanden niet overstijgen.

Kenniscentrum Handhaving en Naleving

VNG KCHN is er om gemeenten bij te staan met raad en daad. Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met 1 van de adviseurs van VNG KCHN. Contactgegevens vindt u op de naleving.net bij VNG KCHN in de regio.