Landelijke stuurgroep interventieteams

De landelijke stuurgroep interventieteams (LSI) is operationeel sinds 2003 en werkt op basis van een samenwerkingsconvenant. In 2017 is de samenwerking tussen de partners geactualiseerd, uitgebreid met nieuwe partners en een nieuw convenant. Het samenwerkingsverband bestaat nu uit de volgende ketenpartners:

  • het ministerie van SZW, de Inspectie SZW
  • het UWV
  • de SVB
  • de Belastingdienst (IB en Toeslagen)
  • het ministerie van VenJ, de IND
  • de politie
  • het college van procureurs-generaal (OM)
  • diverse gemeenten (dit aantal breidt nog steeds uit)

De convenantpartners werken op projectmatige basis samen in interventieteams ter voorkoming en terugdringing van belasting- en premiefraude, toeslagenfraude, uitkeringsfraude, overtredingen van arbeidswetgeving en daarmee samenhangende misstanden. Afspraken over de samenwerking in interventieteams (IT) worden in het LSI-convenant vastgelegd.

De IT’s kunnen preventieve en repressieve instrumenten inzetten, natuurlijk de van toepassing zijnde wettelijke grondslagen in acht nemend. Onder preventieve en repressieve instrumenten worden in het convenant verstaan: risicoanalyses om onderwerpen te selecteren, handhavingscommunicatie, het uitvoeren van gezamenlijke controles, het opleggen van bestuursrechtelijke sancties, het opsporen, verbaliseren en vervolgen van strafbare feiten, en flankerende beleidsmaatregelen ten tijde van het bestaan van het IT.

IT-projecten

De convenantpartners dienen een projectvoorstel voor het instellen van een IT bij de LSI in. In een project is een convenantpartner verantwoordelijk voor het project. Deze benoemt binnen zijn/haar organisatie een operationeel projectleider, die verantwoordelijk is voor de activiteiten van het IT. Deze operationeel projectleider heeft de leiding over het IT en onderhoudt de contacten met de andere aan het IT-project deelnemende convenantpartners. Het IT werkt het goedgekeurde projectvoorstel nader uit in een projectplan dat eveneens ter goedkeuring aan de LSI wordt aangeboden. Voor projectdocumenten gelden verplicht te hanteren formats.

Gegevensvergelijking

IT-projecten zijn te zien als een 'zwaar' middel. Er vindt immers bestandsgewijze gegevensvergelijking plaats, waardoor ook de gegevens van burgers die buiten elke verdenking staan kunnen worden beschouwd. Bij het tot stand komen van het convenant heeft de Inspectie SZW overleg gehad met de Autoriteit Persoonsgegevens, die toezicht op naleving van de privacyregels zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dat een IT als een 'zwaar' middel wordt gezien brengt met zich mee dat een partnerorganisatie het mag inzetten pas nadat andere handhavingsmiddelen niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd.