Privacyverklaring van VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving

VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving (VNG KCHN) adviseert en ondersteunt gemeenten bij het uitvoeren van handhavingstaken van de wetten in het sociaal domein: Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), Participatiewet en de Wet kinderopvang.

Om ons werk goed te doen is het voor VNG KCHN vaak noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken. Daarbij waarborgen wij de privacyrechten van betrokkenen.

Onze privacyverklaring is niet alleen gebaseerd op wet- en regelgeving in het kader van privacy maar ook op de uitgangspunten waar VNG KCHN voor staat. We doen er alles aan om uw privacy te respecteren en om uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk te houden. Daarom houden we ons aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).

Uitgangspunten:

VNG KCHN draagt zorg voor een rechtmatige, behoorlijke, transparante en veilige omgang met persoonsgegevens en respecteert ieders privacy.

Grondslag, doelbinding, rechtmatigheid en behoorlijkheid

VNG KCHN verwerkt persoonsgegevens alleen voor vooraf bepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen. Persoonsgegevens worden alleen op basis van een rechtmatige grondslag (toestemming, uitvoering van een overeenkomst, of noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van VNG KCHN) verwerkt.

Minimale gegevensverwerking

VNG KCHN verwerkt uitsluitend  die persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor zij worden verwerkt.

Subsidiariteit

Bij het vaststellen welke persoonsgegevens nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt altijd gekozen voor de werkwijze die de minste inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van betrokkene.

Proportionaliteit

De inbreuk op de privacy van betrokkene moet in verhouding staan tot het met de verwerking te dienen doel. De mate van inbreuk op de persoonlijke levenssfeer wordt zoveel mogelijk beperkt.

Integriteit, vertrouwelijkheid en beveiliging

VNG KCHN gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt VNG KCHN voor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG).

Delen met derden

Persoonsgegevens mogen gedeeld worden met derden zolang het verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld en betrokkenen daar vooraf over worden geïnformeerd. Als het delen met derden niet verenigbaar is met het oorspronkelijke doel, dan is toestemming vereist van betrokkene voordat gegevens met derden mogen worden gedeeld. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

Wie is verantwoordelijk

Het dagelijks bestuur van VNG KCHN is verantwoordelijk voor het goed borgen van de privacy binnen VNG KCHN (ook wel genoemd: de verwerkingsverantwoordelijke). U kunt, indien u vragen, verzoeken of klachten heeft over privacy, het dagelijks bestuur hiervoor schriftelijk  benaderen door tussenkomst van de Privacy Officer.

U kunt deze bereiken via nalevingverberg dit@vng.nl

Rechten van betrokkene

U heeft recht op inzage, correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens. Voorts heeft u recht op vergetelheid, dataportabiliteit, het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking en het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming.

Een verzoek om inzage, correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens kun u doen door een e-mail te sturen aan nalevingverberg dit@vng.nl.

U heeft bovendien altijd het recht om een gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken.

Cookies

VNG KCHN gebruikt alleen technische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan VNG KCHN-website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die VNG KCHN gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee VNG KCHN-website worden geoptimaliseerd.

Alle gegevens die onze website verzamelt, zijn zo veel mogelijk anoniem. Zo kunnen we wel zien hoe vaak en wanneer onze website bezocht wordt, maar niet wie de bezoekers zijn.

We plaatsen hiervoor cookies. In onze cookieverklaring kunt u lezen welke cookies dit zijn, voor welke doelen we ze plaatsen en wat de bewaartermijn is. We bewaren alle gegevens nooit langer dan noodzakelijk.

Nieuwsbrief

Wanneer u zich heeft aangemeld voor de wekelijkse nieuwsbrief van VNG KCHN, gebruiken we uw persoonsgegevens om onze nieuwsbrief naar te versturen. Wij gebruiken de gegevens enkel wanneer hier toestemming voor gegeven is. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden en uw toestemming kunt intrekken.

Contactgegevens van de Privacy Officer

Als u een privacy verzoek of klacht heeft voor het Kenniscentrum Handhaving en Naleving, dan vragen wij u om deze eerst aan ons te melden vianalevingverberg dit@vng.nl. Zo nodig kunt u de Functionaris Gegevensbescherming VNG erbij betrekken via fgverberg dit@vng.nl, zodat we samen een oplossing kunnen zoeken. Komt u er vervolgens samen niet uit, dan kunt u klacht indienen de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Klacht indienen over privacy/het omgaan met uw persoonsgegevens  

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Bijvoorbeeld omdat u vindt dat er niet zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens? Of omdat u inzage of correctie heeft gevraagd van uw persoonsgegevens, maar u niet tevreden bent met de reactie? Ga dan altijd eerst naar de Privacy Officer van VNG KCHN.