Leren en ontwikkelen

VNG KCHN verzorgt opleidingen, trainingen, masterclasses en andere bijeenkomsten die aansluiten op de vragen van gemeenten. Vragen van bestuurders, leidinggevenden, beleidsmedewerkers en professionals in de uitvoering. Vaak gaat het om landelijke trainingen, maar in sommige gevallen gaat het om regionale bijeenkomsten. Desgewenst kan VNG KCHN ze incompany aanbieden en naar uw wensen inrichten.

Wanneer uw gemeente een Handhavingsabonnement heeft afgesloten dan kunt u veel trainingen kosteloos of met korting bijwonen.

Hieronder vindt u, per thema, een overzicht van alle trainingen en bijeenkomsten.

E-learnings

Fraudealertheid in de zorg (Wmo en Jeugdwet) (eind 2019 online)

Misbruik en het niet naleven van regels en wetten zetten het draagvlak voor maatschappelijke solidariteit onder druk. Deze module gaat over fraudealertheid bij de uitvoering van de zorg in het kader van de Wmo 2015 en Jeugdwet.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Na het volgen van deze module kunt u zelf toetsen of de AVG van toepassing is en wat nodig is voor een juiste verwerking van persoonsgegevens in uw uitvoeringspraktijk.

Algemene wet bestuursrecht (Awb)

Na het volgen van deze module kent u de belangrijkste begrippen uit de Awb voor de uitvoeringspraktijk. Omdat in de module het aanvraagproces wordt gevolgd, kunt u de werkzaamheden volgens de regels van de Awb uitvoeren.

Zorg

Beginnend toezichthouder rechtmatigheid Wmo 2015 en Jeugdwet | 2-daagse training

Om gemeenten te helpen met de aanpak van onrechtmatigheid en fraude binnen de Wmo 2015 en de Jeugdwet biedt VNG KCHN de 2-daagse training aan.

Aanpak Fraudeonderzoek | 3-daagse training

U leert als beginner in deze materie om zelfstandig een onderzoek naar fraudesignalen op te zetten, te begeleiden en uit te voeren.

Terugkomdag deelnemers 3-daagse Training Aanpak Zorgfraude

Voor iedereen die heeft deelgenomen aan de 3-daagse training 'Aanpak Fraudeonderzoek Wmo 2015 en Jeugdwet' organiseert VNG KCHN speciale terugkomdagen, waarbij verdieping en de praktijk centraal staat.

Gegevensuitwisseling tegengaan fraude Wmo/Jeugdwet

U leert welke gegevens u mag gebruiken bij het tegengaan van fraude in het sociaal domein. Na deze training kunt u hier direct verantwoord mee aan de slag.

Kinderopvang

Thematafel 'Handhavingsbeleid Kinderopvang'

Help, hoe schrijf ik een handhavingsbeleid kinderopvang? Werk samen met ons in deze thematafel aan het handhavingsbeleid van uw eigen gemeente.

Basistraining Toezichthouder Wet Kinderopvang

Bent u onlang begonnen als toezichthouder Wet kinderopvang? In deze 7-daagse training leert u de basis van het vak.

Basistraining Aanvraag en wijziging LRK

Gaat u zich voor uw gemeente bezighouden met het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)? Deze training maakt u wegwijs in de processen van aanvraag en wijziging.

Basistraining: Toezicht en Handhaving

Bent u als gemeente-ambtenaar of GGD-medewerker belast met toezicht en handhaving kinderopvang? Met deze training legt u de basis voor uw werkzaamheden.

Vervolgtraining: Handhaving kinderopvang

In deze verdieping van onze basistraining toezicht en handhaving, maakt u aan de hand van casuïstiek kennis met o.m. de verschillende processen en juridische kaders.

Training 'Kinderopvang, hoe zat het ook alweer?'

In deze training breidt u uw kennis over toezicht en handhaving uit. Aan bod komen onder meer houderwijzigingen, de VOG RP en publiceren van besluiten.

Training Handhaafbaarheid van rapportages

Na deze training bent u in staat om beter handhaafbare rapportages op te stellen én om rapportages beter inhoudelijk te beoordelen. 

Werk en Inkomen

Regionale bijeenkomsten Onderzoek Vermogen Buitenland

De Regiegroep Onderzoek Vermogen Buitenland (OVB) organiseert regionale bijeenkomsten voor gemeenten over vermogensonderzoek. Binnen 1 middag heeft u handelingsperspectief voor onderzoek in het buitenland in relatie tot bijstand.

Training Gewijzigde Wpg in het kader van de invoering van de AVG

Wilt u uw inzicht in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) én de gewijzigde Wet politiegegevens (Wpg) vergroten? Of leren hoe u de Wpg toepast in uw dagelijkse praktijk? Schrijf u dan in voor deze praktische training.

Regionale boetetafels

Tijdens deze regionale Boetetafels wisselt u kennis en ervaringen over de toepassing van de Fraudewet uit met collega’s van andere gemeenten én zijn er deskundigen en juristen aanwezig om uw vragen te bespreken.

Training AVG en Participatiewet

VNG KCHN biedt een incompany training van een halve dag aan over de AVG voor toezichthouders en uitvoerders van de Participatiewet.

Multidisciplinair en integraal toezicht en handhaven

Huisbezoek, verslaglegging en registratie | Training

Na het volgen van deze training weet u onder welke wettelijke voorwaarden een huisbezoek wordt afgelegd en bent u bekend met de uitgangspunten voor het afnemen van een interview, een juiste verslaglegging en goede registratie.

Fraudealertheid in het sociaal domein | Incompany training

Om de fraudealertheid van uw medewerkers te vergroten en medewerkers te trainen biedt VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving een dagdeel incompany training fraudealertheid aan.