'Ons sociaal domein; dat willen wij handhaven'

Nu gemeenten de dienstverlening aan de burger in het kader van de decentralisaties op orde hebben, komt er steeds meer aandacht voor toezicht en handhaving. Deze aandacht voor een rechtmatige uitvoering van de wetten zorgt voor een grotere nalevingsbereidheid en een burger die krijgt waar hij recht op heeft. Het VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving (VNG KCHN) ondersteunt gemeenten hierbij. 

Hoe we dat doen?

VNG KCHN adviseert en ondersteunt gemeenten bij het uitvoeren van handhavingstaken van de wetten in het sociaal domein: Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), Participatiewet en de Wet kinderopvang. Met deze ondersteuning zorgt u ervoor dat uw burger krijgt wat hij nodig heeft en dat gemeentelijke middelen effectief en efficiënt worden ingezet. Zo optimaliseert u - ondanks de vaak beperkte capaciteit - uw dienstverlening en de nalevingsbereid van burgers en bedrijven. 

Onze missie is: 'Door kennis en innovatie zijn wij dé verbindende schakel bij het versterken van de gemeentelijke handhavingspraktijk in het sociaal domein.' Om dit te bewerkstelligen werken we nauw samen met gemeenten, ketenpartners en de verantwoordelijke ministeries. Zo kunnen we kennis en ervaringen verzamelen, ontwikkelen, verrijken en delen ten gunste van de gehele handhavingsketen binnen ons domein. Zo komen we samen door handhaving naar naleving!

In ons aanbod aan gemeenten richten we ons op 4 gebieden: werk & inkomen, zorg, kinderopvang en multidisciplinaire projecten. Denk concreet aan zaken als de inzet van gedragswetenschappelijke kennis om naleving te bevorderen, omgaan met fraudesignalen pgb, inrichten van continue screening kinderopvang en vergroten leefbaarheid wijken en recreatieterreinen. Het integraal vormgeven van handhaving binnen het hele sociale domein heeft een 'status aparte' binnen onze ambitie voor de komende jaren. 

Kerntaken 2018

De rode draad door onze dienstverlening is het bevorderen van het zelflerend vermogen van gemeenten. We willen dat u de juiste kennis in huis heeft om uw taken optimaal uit te voeren. Om dit te bewerkstelligen zetten we in op 5 kerntaken. Voor u betekent dit dat u:

  • beschikt over een actuele kennisbank

  • gebruik kunt maken van toepasbaar advies en ondersteuning

  • kennis kunt laten verrijken en delen

  • gebruik kunt maken van de kennis van verschillende partijen t.b.v. het versterken van uw handhavingspraktijk

  • deel kunt nemen aan innovatielabs

Basis- en aanvullende dienstverlening

De financiering van onze dienstverlening vindt primair plaats vanuit subsidies van de ministeries van SZW en VWS. Daarnaast blijkt in de gemeentelijke praktijk veel behoefte te bestaan aan maatwerkondersteuning. 

Voor deze aanvullende dienstverlening ontwikkelde VNG KCHN vanuit collectief perspectief een handhavingsabonnement. Hiermee kunt u gebruikmaken van producten en diensten die niet vanuit de subsidies worden ondersteund. 

Bij dit aanbod kunt u onder meer denken aan het bevorderen van de interne samenwerking als opmaat naar een multidisciplinair samenwerkingsproject, aan trainingen voor de aanpak van fraudesignalen binnen de Wmo 2015 en de Jeugdwet of aan het programma 'Het nieuwe toezicht' om gemeenten te helpen hun toezicht op kinderopvang vorm te geven. 

Organisatie

Sinds 1 januari 2016 werkt het VNG KCHN als onderdeel van de VNG. Vanaf 1 januari 2017 voor een deel als dochterbedrijf onder VNG Diensten bv. Deze positionering komt tegemoet aan de behoefte van gemeenten aan een stevig verankerd kenniscentrum met een sterke bestuurlijke verbinding. Aan de andere kant heeft het KCHN de flexibiliteit om te voldoen aan de toenemende vraag van gemeenten naar meer specialistische kennisoverdracht.

De activiteiten van het VNG KCHN worden centraal aangestuurd. Het werkterrein is verdeeld over 4 regio’s: Noord-Oost, Noord-West, Midden en Zuid.