Werkomgeving

|

Kerntaken van het VNG KCHN

Als VNG KCHN hebben we als opdracht om gemeenten te ondersteunen bij het vormgeven van handhaving en naleving in het sociale domein. Leidend hierbij zijn de – bestaande en aanstaande – wet- en regelgeving. Onze activiteiten vallen uiteen in 4 onderdelen. Dit zijn:

  1. LSI interventieprojecten en flexibele interventies
  2. Producten en diensten hoogwaardig programmatisch handhaven
  3. Integrale handhaving P-wet, Wmo 2015 en Jeugdwet
  4. Ondersteuning handhaving kinderopvang

Specifiek voor kinderopvang kunt u vooralsnog terecht op het VNG forum.

Het doel van onze ondersteuning is gemeenten in staat stellen om kwalitatief hoogwaardig uitvoering te geven aan hun nalevings- en handhavingsbeleid. Om dit te realiseren hebben we 4 kernactiviteiten vastgesteld.

1. Het actief ondersteunen van gemeenten bij hun activiteiten gericht op de naleving van wetgeving binnen het sociale domein.

Centraal bij deze ondersteuning staat de visie van hoogwaardig programmatisch handhaven. Kort gezegd betekent dit balans tussen onderstaande preventieve en repressieve elementen bij handhaving van P-wet, Wmo 2015 en Jeugdwet:

  • Informeren op maat
  • Dienstverlening op maat
  • Controle op maat
  • Sanctioneren op maat 

Een ander onderdeel van deze kernactiviteit betreft de operationele verbinding van ketenpartners (UWV, SVB, Belastingdienst, etc.) in multidisciplinaire interventieteams (IT’s). Bij gemeentelijke projecten nemen wij de projectbegeleiding op ons. De thema’s voor de IT’s in 2017 zijn adresfraude, gebiedsgebonden aanpak en schijnconstructies. Naast de IT’s bestaat de mogelijkheid tot ‘Flexibele Inzet Controlecapaciteit (FIC)’. Dit instrument is kleinschaliger en sneller inzetbaar dan een IT.

2. Verzamelen, veredelen en verspreiden van toegepaste kennis op het gebied van handhaving en naleving.

Er is veel kennis beschikbaar die gemeenten kunnen gebruiken voor beleid en uitvoering van handhaving en naleving. Een goed voorbeeld is wetenschappelijk inzicht rond gedragsbeïnvloeding. Maar ook best practices van collega-gemeenten kunnen bijdragen aan de effectiviteit van de eigen handhaving. Denk aan informatie over fraudepreventie aan de poort, toezicht op de Wmo 2015 en Jeugdwet of het opleggen van een bestuurlijke boete bij gastouderopvang. Als VNG KCHN fungeren we als verrijkende en verbindende schakel voor deze kennis en expertise. 

3. Voeden van wetgeving en beleidsontwikkeling door structurele terugkoppeling te geven over ervaren barrières en kansen in de praktijk.

Gemeenten lopen in de dagelijkse praktijk aan tegen moeilijkheden in de uitvoering. De problemen met de uitvoering van de Fraudewet liggen vers in het geheugen. Aan de andere kant signaleert het werkveld ook kansen. Zoals de mogelijkheden voor Informatiegestuurd handhaven om de beperkte handhavingscapaciteit te ondervangen. Als VNG KCHN nemen we dergelijke signalen mee in onze reguliere contacten met bestuurders en wetgever. 

4. Opdoen van kennis en ervaring met handhaving en naleving binnen de sociale (wijk)teams, zorg en jeugd en het actief verspreiden van deze kennis en ervaringen onder gemeenten.

Wijkteams, zorg en jeugd zijn nieuwe loten aan de stam van handhaving en naleving. De grootste uitdaging is om de gespannen voet tussen hulpverlening en handhaving te ontspannen. Vanuit de praktijk verzamelen en verrijken we kennis en ervaring. Die verspreiden we actief onder gemeenten.

Specifiek voor Wmo en Jeugd kunt u terecht bij het loket Fraudepreventie en handhaving Wmo/Jeugd op de site van de VNG.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of wilt u weten wat het VNG KCHN specifiek voor uw gemeente kan betekenen? Neem dan contact op met het eerste aanspreekpunt van het VNG KCHN in uw regio. Gebruik hiervoor het kaartje in de linkerkolom.

Regio Noord-Oost Regio Noord-West Regio Midden Regio Zuid

VNG KCHN in uw regio

Op dit kaartje vindt u onder welke VNG KCHN-regio uw gemeente valt.

Vul de gemeente in

Vraag het VNG KCHN

Heb je vragen aan het VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving?

Neem contact op

Over Naleving.net

Collega’s en kennis komen samen op deze digitale kennisbank.

Over Naleving.net
Lees hoe het werkt

Development
Version @versionNumber@.@versionRelease@.@versionUpdate@-@versionBuild@